danvienxitochauthuy

Chương Trình Huấn Luyện Đan Tu

Thỉnh sinh: kéo dài 2 năm để phân định ơn gọi. Họ sẽ học các môn khác nhau, bao gồm: Tu đức, Nhân bản, Tu Luật, Hiến pháp và Thói lệ, Ngoại ngữ… Họ cũng tham gia vào tất cả các hoạt động của Tập viện.

Tập sinh: kéo dài thêm 2 năm: một năm tập theo Giáo hội, và một năm của Dòng. Họ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và suy niệm, theo phương pháp Lectio Divina và chia sẻ với các anh em khác. Họ cũng học thêm các môn khác nhau, chẳng hạn: Tu đức, Tu Luật, Hiến pháp và Thói lệ.

Khấn Tạm: họ sẽ được gửi vào Học viện của Dòng Xitô để  học Triết học. Sau 2 năm, họ sẽ trở về với Cộng đoàn, học thêm ngoại ngữ, và dọn mình khấn trọng.

Khấn Trọng: Sau khấn trọng, họ sẽ được gửi vào Học viện Xitô để học thần học để chuẩn bị cho chức linh mục. Sau đó, theo chương trình Giáo dục thường xuyên của Viện phụ, các thầy, các cha sẽ vẫn tiếp tục học hỏi thêm về các chủ đề thần học hàng năm.

 

PROGRAM OF THE FORMATION

 

Postulants: in 2 years for the purpose of vocation discernment. They will study a variety of topics, including ethics, the humanities, the Founders’ Rule, the Constitutions, and custom. They also take part in all of the Novitiate’s activities.

Novices: It will take them two years to begin working in their fields (one year in canon law and the other in the Order). They need to spend more time in prayer and reflection. Additionally, they will engage in Lectio Divina with others while studying various topics in-depth, such as ethics, the founders’ rule, the constitution, and custom.

Temporary monks: they’ll spend the next two years studying philosophy in the city. They will return to the Community after two years to prepare for their solemn profession.

Solemn monks: After formally professing, they will be transferred to the Cistercian Institutes to study theology in order to become priests. Later, according to the Abbot’s design, they will continue to learn more about the yearly theological topics.[1]

[1] The Constitution 67-106

CÙNG CHUYÊN MỤC